Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JD Flooring  

 GEVESTIGD AAN  Goirkestraat 183F, Tilburg

INSCHRIJVING K.V.K .  73098639 

Gorikestraat 183F – 5046GH

TEL: +31 6-23976496

RECHTSVORM: ZZP

E-mailadres: jdvloeren@gmail.com

ARTIKEL 1.   DEFINITIES

 1. Gebruiker van deze Algemene voorwaarden JD Flooring

nader te noemen: JD Flooring , de ontvanger nader te noemen Wederpartij c.q. Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever:iedere (rechts)-persoon  en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). die aan JD Flooring een opdracht tot het leveren c.q. verrichten van werkzaamheden, diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
 2. Consument:een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant aan JD Flooring  een opdracht tot het leveren c.q. verrichten van werkzaamheden, diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
 3. Overeenkomst:iedere overeenkomst van dienstverlening die tussen JD Flooring en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 4. Werkzaamheden:alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door JD Flooring uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht aannemen, leveren en leggen van harde en zachte vloeren, alsmede het egaliseren van ondervloeren, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.
 5. Bescheiden:alle door Opdrachtgeveraan JD Flooring  ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door JD Flooring  vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers (tekeningen en/of vergunningen).

Meerwerk:

1.6       Onder meerwerk wordt verstaan al het werk wat voortvloeit uit eventuele gebreken die niet waren te voorzien bij het aannemen van de opdracht, maar die onvermijdelijk zijn om een opdracht naar eer en geweten uit te voeren.

Extra werk:

1.7       Onder extra werk wordt verstaan werk wat tijdens de opdracht op verzoek van Opdrachtgever nog extra uitgevoerd dient te worden. Extra werk dient dus als een op zich staande opdracht te worden gezien en derhalve dient er een getekende opdracht door Opdrachtgever te worden verstrekt, tenzij dit om praktische en/of spoedeisende redenen niet mogelijk is, volstaat een opdrachtbevestiging van de zijde van JD Flooring

 1. Ingeval JD Flooring als Opdrachtgever optreedt:dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen:

HUISREGELS:

 1. Indien er sprake is van onder aanneming door zogeheten ZZP’ers, dienen deze onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) of als de nieuwe BGL wet (beschikking geen loonheffing) van kracht wordt te overleggen, bij het ingebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.
 2. Indien er sprake is van onder aanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan JD Flooring kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid. De ketenaansprakelijkheid regeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels. De ketenaansprakelijkheid regeling heeft tot doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de afdracht van loonbelasting/premievolksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.
 3. Onderaannemers en ZZP’ers verplichten zich als er sprake is van meerwerk dit eerst te overleggen met JD Flooring , voor dat zij tot uitvoering overgaan.
 4. Opdrachten:opdrachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden verstrekt.

ARTIKEL 2.  ALGEMEEN

 1. Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Kamer van Koophandel Breda zijn alle voorgaande voorwaarden van JD Flooring
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen JD Flooring en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarvoor door JD Flooring derden dienen te worden ingehuurd. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door JD Flooring  op te stellen opdrachtbevestiging.
 3. De Opdrachtgevererkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan JD Flooring , van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtgeverzijn verworpen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door JD Flooring .
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. JD Flooring en Opdrachtgeverzullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Afspraken die zonder medeweten van JD Flooring gemaakt worden door personeel en/of derden werkzaam voor JD Flooring , binden JD Flooring niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

ARTIKEL 3.  OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij JD Flooring in zijn aanbiedingen of prijsopgave uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
 2. De door JD Flooring gemaakte offertes c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij JD Flooring om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Offertes c.q. aanbiedingen zijn geldig gedurende (30) dertig dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. JD Flooring kan niet aan zijn offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De prijzen in de offertes c.q. aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en/of omschrijvingen en werkzaamheden, alles wat niet in de offerte wordt omschreven wordt gezien als meerwerk c.q. extra werk en zal aan Opdrachtgeverseparaat worden berekend.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. aanbieding opgenomen aanbod is JD Flooring daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JD Flooring anders aangeeft.
 6. Opdrachtgeververplicht zich monsters en/of stalen te retourneren, bij het ingebreke blijven hier van is JD Flooring gerechtigd € 100.- (zegge: éénhonderdeuro) per staal en/of monster in rekening te brengen.
 7. Ingeval JD Flooring een opdracht krijgt voor het maken van een schaderapport en de opdracht daarna niet aan haar wordt verstrekt, is JD Flooring gerechtigd 10% van het schadebedrag in rekening te brengen aan Opdrachtgever, indien voornoemde nadrukkelijk op het schaderapport is vermeld.
 8. Indien Opdrachtgevereen Carpolis voor een betreffend project afsluit, zal JD Flooring automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de Carpolis niet op JD Flooring  verhaald worden.
 9. Indien JD Flooring werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient Opdrachtgeverzorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.
 10. Met betrekking tot de geleverde materialen, hun kleur en/of dikte worden bepaald door monsters en/of stalen die slechts als benaderende gelijkenis worden verstrekt zonder dat identieke kleur en/of structuur door de klant kunnen worden geëist.
 11. Offertes c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

ARTIKEL 4.   TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst  wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door JD Flooring en Opdrachtgeverondertekende opdrachtbevestiging door JD Flooring  retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt JD Flooring  zich het recht voor haar (personele-) capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan JD Flooring  verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. De overeenkomst komt in plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 4. Elke tussen Opdrachtgeveren JD Flooring gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij JD Flooring  en Opdrachtgeverbinnen (14) veertien dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat zij de overeenkomst ontbindt.
 5. Indien een opdracht op basis van stelposten wordt geoffreerd, dienen de   geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door JD Flooring gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door JD Flooring gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 6. Alle door JD Flooring opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor ondernemers en incl. BTW voor particulieren, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 7. Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is JD Flooring niet gehouden aan de geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.
 8. Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi, brochures en/of stalen en monsters voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de Opdrachtgevernimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 9. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten JD Flooring niet tot enige vergoeding en geven de Opdrachtgeverniet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
 10. Indien de door een Opdrachtgeverbestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de Opdrachtgevergehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.
 11. Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan JD Flooring wordt opgedragen, is Opdrachtgeververplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht (8) dagen franco aan JD Flooring  terug te zenden.
 12. Zodra aan de Opdrachtgeveris bericht dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien(10) dagen door hem te worden afgenomen, bij het ingebreke blijven hiervan heeft JD Flooring het recht opslagkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 5.   OPDRACHTEN

 1. De door Opdrachtgeverna het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgevertijdig en schriftelijk aan JD Flooring  ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door JD Flooring  zijn bevestigd.
 2. Indien de Opdrachtgeverniet tijdig binnen (14 veertiendagen conform de nieuwe consumentenwetgebruik maakt van het ontbinding/herroepingsrecht en de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan JD Flooring  alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgeveraangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden aan Opdrachtgeverextra in rekening gebracht.
 4. Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Indien de wijzigingen van of de aanvullingen op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal JD Flooring de Opdrachtgeverhierover tevoren inlichten.
 5. Schriftelijke opdrachten van de Opdrachtgeverdienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 6. JD Flooring behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgeverin rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden en de eventueel bijkomende kosten.
 7. Het is Opdrachtgeverniet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een overeenkomst aan te gaan met door of namens JD Flooring bij Opdrachtgever te werk gestelde of met door of namens JD Flooring  bij de opdracht voor Opdrachtgever betrokken derden. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.
 8. Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, ten gevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden,  in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie, dit alles in overleg met Opdrachtgeveren na overleg van rekeningen en verantwoording door JD Flooring .
 9. JD Flooring verplicht zich de zijn of haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren (binnen de redelijkerwijs te verwachten normen) doch zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Opdrachtgeveronmogelijk beoogde doel.
 10. De mogelijkheid bestaat dat JD Flooring meer werkzaamheden moet uitvoeren dan is vermeldt in de schriftelijke opdracht, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgeveren/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende kosten.
 11. De Opdrachtgeververplicht zich zowel jegens de JD Flooring medewerkers als jegens JD Flooring  om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de JD Flooring  medewerkers worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de JD Flooring  medewerkers tegen gevaar voor lijf, en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
 12. De Opdrachtgeverzal zorg dragen dat JD Flooring tijdig kan beschikken;
 13. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen.
 14. Opdrachtgeveris verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden van JD Flooring of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beïnvloeden of hieraan schade toebrengen, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6.   LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. In het geval van levering van goederen en/of materialen door de Opdrachtgever zelfis JD Flooring , behoudens ingeval van door de Opdrachtgeverte bewijzen schuld of opzet aan de zijde van JD Flooring , niet aansprakelijk voor gebreken en/of het ontbreken van voldoende hoeveelheden, eventuele kosten veroorzaakt door deze stagnatie kunnen op Opdrachtgever verhaald worden.
 2. In het geval van levering van gegevens door de Opdrachtgeveris JD Flooring , behoudens ingeval van door de Opdrachtgeverte bewijzen schuld of opzet aan de zijde van JD Flooring , niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.
 3. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij hoofdstuk 11.
 4. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van JD Flooring , tenzij door haar schuld veroorzaakt.
 5. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de schriftelijk overeengekomen tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra te maken kosten in rekening worden gebracht. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de OpdrachtgeverJD Flooring bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door JD Flooring  schriftelijk is bevestigd.
 6. De door Opdrachtgevergeleverde materialen en/of goederen en de door JD Flooring te verwerken gegevens dienen tijdig te worden aangeleverd.
 7. De door JD Flooring te leveren goederen reizen immer voor rekening  van de Opdrachtgeverbehoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt.
 8. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Het aannemen van de goederen door de Opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de goederen in goede staat zijn geleverd.
 10. Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal en/of goederen etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, binnen de overeengekomen tijd bij JD Flooring worden aangeleverd en de door Opdrachtgeverzelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.
 11. Alle leveringstijden worden door JD Flooring steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra  alle naar oordeel van JD Flooring eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door Opdrachtgever aan haar zijn verstrekt en de opdrachtbevestiging is ontvangen.
 12. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Opdrachtgeverredelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de Opdrachtgeverevenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan JD Flooring kennis geeft, onverminderd het recht om  door JD Flooring  de eventuele reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.
 13. Ten onrechte aan JD Flooring door middel van een getekende opdracht geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van Opdrachtgever, eventuele vervoer, transport- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.
 14. JD Flooring is gerechtigd in overleg met de Opdrachtgeverde opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van JD Flooring  een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 15. Indien JD Flooring en Opdrachtgevereen aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is JD Flooring  gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen.
 16. In het geval van levering van materialen door de Opdrachtgeveris deze verplicht, tevens benodigde inschiet (uitschot tijdens be- of verwerking) ter beschikking van JD Flooring te stellen.
 17. De bijvoeging “circa” of “ca.” geeft JD Flooring het recht 10% meer of minder te leveren.
 18. Bij levering van materialen en/of halffabricaten door de Opdrachtgever, aanvaardt JD Flooring geen enkele verantwoording voor eventuele gebreken.
 19. Indien tijdens de uitvoering van een door JD Flooring aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan JD Flooring onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, zal JD Flooring  in overleg met Opdrachtgever de opdracht zodanig wijzigen, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend.
 20. Indien Opdrachtgeverna toestemming zijnerzijds materialen of gereedschappen van JD Flooring , nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgeververantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft JD Flooring het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 21. Opdrachtgeverzal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.
 22. Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door Opdrachtgever.
 23. De Opdrachtgeververplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden.
 24. Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de te behandelen ruimten leeg en schoon te worden aangeboden en dient de werktemperatuur minimaal 15° Celsius te bedragen. Indien JD Flooring de ruimten moet vrijmaken worden de hieraan bestede uren door berekend, tegen het gebruikelijke uurloon per uur per persoon.
 25. Opdrachtgeververplicht zich bepaalde vergunningen t.b.v. het plaatsen van steigers en of containers aan te vragen en de te betalen leges te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
 26. Opdrachtgeverdient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen, alsmede alle voorzieningen te treffen t.b.v. het verkeer, milieu en/of geluidsoverlast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 27. Opdrachtgeververplicht zich al het restmateriaal zelf af te voeren, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7.   OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

 1. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgeverwordt vertraagd, is Opdrachtgeververplicht JD Flooring over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan JD Flooring  ter voldoen.
 2. De met JD Flooring overeengekomen opleveringstermijnen zijn door de Opdrachtgevernimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden (zoals wind en vorst), oorlog, mobilisatie, onlusten, terreur, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan JD Flooring door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan JD Flooring van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Opdrachtgever uit diens hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
 4. Ingeval van overmacht zal JD Flooring daarvan onverwijld aangetekend mededeling doen aan de Opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Opdrachtgeverredelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is Opdrachtgevergerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de Opdrachtgever hiervan schriftelijk aan JD Flooring  kennis geeft. Dit alles echter met de verplichting om aan JD Flooring  het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

ARTIKEL 8.   RECLAME(S) EN GARANTIES

 1. Reclame(s) met betrekking tot de leveringen en verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien (14) werkdagen na verzenddatum van de stukken, dan wel binnen veertien (14) werkdagen na de ontdekking van het gebrek, aan JD Flooring kenbaar worden gemaakt, tenzij Opdrachtgeveraantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
 2. Reclame(s) als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgeverniet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van reclame(s) met betrekking tot een bepaalde dienst de betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van JD Flooring waarop de reclame(s) geen betrekking heeft.
 3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame (s) heeft Opdrachtgeverde keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.
 4. Alle vloeren worden geleverd met de bijbehorende fabrieksgarantie.
 5. Opdrachtgeverzal voor onderzoek van een klacht alle mogelijke mede werking verlenen, om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
 6. JD Flooring is nimmer gehouden na schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, garantie te verstrekken op goederen c.q. werkzaamheden bij reparaties aan goederen die door derden zijn geleverd, geplaatst en/of gelegd, tenzij anders is overeengekomen.
 7. Bij alleen levering is Opdrachtgever derde verplicht het geleverde in ontvangst te nemen en te controleren met ondertekening van de ontvangst bon bevestigt Opdrachtgeverdat de levering juist en volledig is uitgevoerd.
 8. Restpartijen worden niet retour genomen, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Bij berekening en bestelling van de hoeveelheid door de Opdrachtgeverzelf is geen retour name mogelijk.
 10. Uitsluitingen van garanties

De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:

 1. onjuist onderhoud c.q. achterstallig onderhoud;
 2. onjuist gebruik;
 3. moedwillige nalatigheid;
 4. Indien de bijgeleverde instructies niet stipt worden nageleefd c.q. uitgevoerd
 5. normale slijtage aan het geleverde door dagelijks gebruik;
 6. verkleuring aan het geleverde ten gevolge van de inwerking van zonlicht;
 7. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak;
 8. abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën;
 9. zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water;
 10. buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat, zoals  bijvoorbeeld vloerverwarming en/of andere warmte bronnen.
 11. gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond;
 12. Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie;
 13. C, houten, en laminaat vloeren worden geleverd en gemonteerd c.q. gelegd met hun natuurlijke gebreken, derhalve worden krimp en naadvorming voorbehouden.

UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEDEN

 1. JD Flooring aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien er uitzetting, krimp of naadvorming optreedt, veroorzaakt door te droge lucht of overdadige vochtigheid van de ruimtes waarin de werkzaamheden zijn verricht, indien Opdrachtgeverde door JD Flooring  gegeven instructies niet stipt naleeft.
 2. JD Flooring aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneffenheden in vloeren,  ontstaan doordat de vloeren, zich zetten, dit alles binnen de gebruikelijke toleranties.
 3. JD Flooring aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen een negatief advies van JD Flooring in, Opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden, doch zal JD Flooring  alles in het werkstellen om de eventuele mogelijke schade tot een minimum beperken.
 4. JD Flooring kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de Opdrachtgevervan een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De Opdrachtgever beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct de OpdrachtgeverJD Flooring  aansprakelijk kan stellen.
 5. JD Flooring aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er schade voortvloeiend uit constructies, werkwijze waarvan in de toekomst mocht blijken dat door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen deze constructies c.q. werkwijze achterhaald mochten blijken te zijn.
 6. Indien JD Flooring een opdracht krijgt om materialen aan te brengen in de ruimtes waarin de temperatuur en/of vochtigheidsgraad niet aan de gebruikelijke norm c.q. normen voldoet, aanvaardt JD Flooring geen enkele aansprakelijkheid m.b.t.  het uitzetten en/of krimpen van de door haar geleverde goederen c.q. materialen.
 7. JD Flooring aanvaardt geen  aansprakelijkheid indien er water of anderszins in ruimtes onder de gelegde vloeren komt of staat, (tenzij door JD Flooring zelf veroorzaakt)of indien de Opdrachtgever deze belangrijke informatie heeft achtergehouden.

ARTIKEL 9.   AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien een Opdrachtgevertot levering of tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 2. JD Flooring behoudt zich het recht voor om communicatie met Opdrachtgeveren derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan JD Flooring  niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door Opdrachtgever geleden of te lijden schade is JD Flooring  niet aansprakelijk.
 3. Evenmin aanvaardt JD Flooring enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door Opdrachtgevervan niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan JD Flooring  zijn verteld of ter hand gesteld.
 4. In geen geval aanvaardt JD Flooring aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor Opdrachtgeverhet heeft aangeschaft en/of gebruikt.
 5. Door het geven van een opdracht tot fabricage c.q. montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart Opdrachtgeverdat geen inbreuk op het auteursrecht of industriële eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart OpdrachtgeverJD Flooring  in en buiten recht voor alle gevolgen zowel financiële als andere, uit de fabricage c.q. montage, reproductie of vermenigvuldigingen voortvloeiende.
 6. JD Flooring verplicht zich door Opdrachtgeverter verwerking geleverde goederen en/of materialen alsmede de van de Opdrachtgever ontvangen tekeningen, ontwerpen en filmmateriaal als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
 7. JD Flooring dient in alle gevallen in staat te worden gesteld, klachten en claims afdoende op te lossen. Indien een locatie zodanig is opgeleverd dat een klacht niet meer te constateren is wordt deze klacht niet ontvankelijk verklaard.
 8. Bij het beëindigen van de werkzaamheden dient de Opdrachtgeverof een door hem aangewezen medewerker c.q. medewerkster aanwezig te zijn om de werkzaamheden te keuren en de door ons aangeboden leveringsbon te ondertekenen voor akkoord. Op deze leveringsbon wordt onder andere verklaard dat JD Flooring de werkzaamheden tot volle tevredenheid en volgens afspraak c.q. opdracht heeft uitgevoerd. Indien de Opdrachtgever medewerker c.q. medewerkster zonder afbericht niet aanwezig kan zijn om expertise uit te voeren ligt de verantwoordelijkheid geheel bij de Opdrachtgever.
 9. Indien JD Flooring materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt JD Flooring geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door Opdrachtgever, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend en dit nadrukkelijk aan Opdrachtgever kenbaar is gemaakt.

ARTIKEL 10.   EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT

 1. Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op Opdrachtgeverover, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met JD Flooring gesloten overeenkomsten is nagekomen;
 2. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;

de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door JD Flooring  verrichte of te verrichten diensten;

 1. Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door Opdrachtgevervan (een)overeenkomst(en);
 2. Alle openstaande facturen c.q. betalingen zijn voldaan;
 3. JD Flooring is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij Opdrachtgeverof diens houders weg te (doen) halen, indien Opdrachtgeverzijn verplichtingen jegens JD Flooring  niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.
 4. Het is JD Flooring toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 5. Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van JD Flooring afkomstige of door JD Flooring gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc., worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van JD Flooring , een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc., van de Opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan JD Flooring
 6. JD Flooring heeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW op alle door hem geleverde zaken ter zake van de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door JD Flooring aan Opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanig overeenkomst tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgeveris verplicht zich te onthouden van ieder handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde c.q. derden, verkoop of montage.

ARTIKEL 11.   BETALINGEN

 1. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van JD Flooring daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien(14) dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.
 3. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke JD Flooring moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend conform de nieuwe incasso wetgeving zoals die is ingegaan op 1 juli 2012, zie berekening;
 4. 15% over eerste 2500 euro (minimum 40 euro);
 5. 10% over volgende 2500 euro;
 6. 5% over de volgende 5000 euro;
 7. 1% over de volgende 190.000 euro;
 8. 0,5% over het restant (met een maximum 6775 euro);
 9. Over de kosten moet BTW worden geheven;
 10. Bij meerdere vorderingen mag in het geval van een consument één (1) aanmaningsbrief verstuurd worden waarin de verschillende vorderingen worden opgenomen en worden opgeteld (als het incassotraject nog niet in gang is gezet);
 11. De kosten voor deze meerdere vorderingen mogen in één (1) keer in rekening gebracht worden, dus als er bijvoorbeeld 3 vorderingen op 1 aanmaningsbrief staan, dan wordt er één (1) keer 40 euro in rekening gebracht i.p.v. 3 keer 40 euro.
 12. Indien een termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan veertien (14) dagen waarop JD Flooring de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de Opdrachtgeverheeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan.
 13. Indien de Opdrachtgevermet de termijnbetaling in gebreke blijft, is JD Flooring gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en veertien (14) dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van JD Flooring  op vergoeding van kosten en schaden, volgens sub 11.3  van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 12.   WIJZIGINGEN IN HET WERK EN OMSTANDIGHEDEN

 1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer – of minderwerk als:
 2. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
 3. de door Opdrachtgeververstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 4. van geschatte hoeveelheden met meer dan 5% wordt afgeweken;
 5. de normale werktijd, door capaciteit belemmerende omstandigheden met meer dan 5% wordt overschreden;
 6. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag JD Flooring bij de eindafrekening 10 % van het verschil van de saldi bij Opdrachtgeverin rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van JD Flooring .

ARTIKEL 13.   OMVANG VAN HET WERK

 1. Opdrachtgevermoet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.
 2. Opdrachtgeveren JD Flooring kunnen onderling anders overeenkomen, mits schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 14.   OPSCHORTING EN ONTBINDING

14.1    JD Flooring  en Opdrachtgever zijn bevoegd de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien JD Flooring  of Opdrachtgever hun verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomen.

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst JD Flooring en Opdrachtgever ter kennis  gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat  JD Flooring of Opdrachtgever hun verplichtingen niet zullen nakomen.
 2. Indien goede grond bestaat te vrezen dat JD Flooring of Opdrachtgeverslechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de overeenkomst nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. Indien Opdrachtgeverbij het sluiten van de overeenkomst verzocht is een zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 4. Voorts is JD Flooring bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in alle redelijkheid niet mag worden verwacht.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de lopende vorderingen van JD Flooring op de Opdrachtgeveronmiddellijk opeisbaar. Indien JD Flooring  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud zij haar aanspraken conform de wet en overeenkomst.

ARTIKEL 15.   GEHEIMHOUDING

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regels haar daartoe verplicht, is JD Flooring /zijn de door JD Flooring ingezette medewerker (s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever, Opdrachtgever kan terzake ontheffing verlenen.
 2. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgeveris JD Flooring niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval JD Flooring  voor zichzelf optreed in een civiele – strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgeververplicht tot openbaarmaking of daartoe door JD Flooring voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgeverde inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van JD Flooring , niet aan derden openbaren.
 4. JD Flooring en Opdrachtgeverzullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
 5. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 15.1 en 15.2 is JD Flooring gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van JD Flooring en slechts ter indicatie van de ervaring van JD Flooring

ARTIKEL 16.   OVERDRACHT VAN RECHTEN

 1. Het is JD Flooring toegestaan de uit enige overeenkomst (en) voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

ARTIKEL 17.   VERVALTERMIJN

17.1     Voorzover niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en ander bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welken hoofden ook, jegens JD Flooring  in ieder geval na het verstrijken van een (1) jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens JD Flooring  kan aanwenden.

ARTIKEL 18.   TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke overeenkomst tussen JD Flooring en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2.  

ARTIKEL 19.   UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Kamer van Koophandel Breda.
 2. Ingeval van uitleg en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bepalend.

ARTIKEL 20   GESCHILLEN

 1. Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
 2. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een verschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 21.   SLOTBEPALING

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.